BABELU

Ubranka dla niemowląt

Zadzwoń i zapytaj o produkt

  • Wysyłka

Wysyłamy paczkę już na następny dzień roboczy

Ubranka dla niemowląt

Reklamacje

 

1.Konsument musi wybrać podstawę złożenia reklamacji –gwarancję (o ile została udzielona) albo rękojmię. Reklamację wadliwego towarukonsumpcyjnego można złożyć do gwaranta (producenta, importera lub sprzedawcy), przy czym należy pamiętać, że ustala on dobrowolnie swe zobowiązania i czas ich trwania.

2.Klient może złożyć do Sprzedającego gwarancję z tytułu Rękojmi. Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Konsument zaś musi złożyć sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady (jeśli zauważy ją np. w 20 miesiącu użytkowania nadal ma rok na zgłoszenie wady, w takim wypadku okres Rękojmi wydłuża się)– niemniej najlepiej ją zgłosić zaraz po zauważeniu.

Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

3. Składać reklamację należy drogą pocztową lub elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy (wzór formularza dostępny jest tutaj) wraz z załączonym dowodem zakupu (faktura jeśli została wydana, wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą)

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności.

6.Koszty wysyłki zwrotnej reklamowanego towaru obciążają Usługodawcę. Reklamowany towar należy wysłać na adres BABELU Agnieszka Sikora, ul. Długa 58/1, 34-400 Nowy Targ